Tạo trang chuyển tiếp tự động cho Blogspot

Hẵn các bạn đã thấy nhiều dạng trang chuyển tiếp trên hệ thống các website chuyên nghiệp hay trang chuyển tiếp của các diễn đàn
Tạo một trang chuyển tiếp giúp blog bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, mặt khác sẽ tạo nhiều khoảng trống cho việc đặt các textlink, banner, logo quảng cáo và cũng có thể tăng thêm lượng Traffic và Pagerank cũng tăng vọt.
Hôm nay Đinh Công Thành Blog sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trang chuyển tiếp dành riêng cho blogspot cũng chuyên nghiệp không kém.


DEMO


Chúng ta bắt đầu thù thuật này nhé:


Bước 1: Tạo một trang riêng biệt trên nên tảng blog hoặc trang html bất kỳ, ở đây mình sẻ hướng dẩn tạo trang chuyển tiếp bằng cách tạo một Blogspot khác.
- Tạo một blog mới và Add Subdomain hoặc giữ nguyên tên miền mặc định. Của mình là http://ducmattran.blogspot.com

Bước 2: Sau khi đã tạo mới một blog chúng ta vào chỉnh sửa code HTML, vào xóa tất cả các code có trong thẻ body

<body>
...
Xóa tất cả code có trong thẻ này
...
</body>
 Để gọn và nhẹ hơn, chúng ta hãy xóa bỏ thành phần CSS.

Bước 3: Thêm code bên dưới vào trước thẻ <body> để xóa thanh Navbar

<script type='text/javascript'>
<![CDATA[
<!--
/*<body>*/
-->
]]>
</script>

Sau đó thêm đọan code bên dưới vào sau thẻ <body> để tạo thành phận tiện ích

<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>
</b:section>

Lưu mẩu và trở về trang thành phần, bạn hãy tạo một 1 widget javascript/HTML và chèn code bên dưới vào:
<script type="text/javascript">
<!--
String.prototype.GetValue= function(para) {
var reg = new RegExp("(^|&)"+ para +"=([^&]*)(&|$)");
var r = this.substr(this.indexOf("\?")+1).match(reg);
if (r!=null) return unescape(r[2]); return null;
}
var str = location.href;
//-->
</script>
<div id="header">
<center>
<div class="top">
<span style="color:#f00;"><script type="text/javascript">document.write(str.GetValue("url")); </script> </span>
</div>
</center>
</div>
<div id="main">
<form name=loading>
<div align=center>
<script type="text/javascript">
document.write("<input style=\"text-align:center;margin:3px;font-weight::bold;\" type=\"button\" onclick=\"location.href='"+str.GetValue("url")+"'\ ""+" value=\"Click here to Continue\"");
</script>
</div>
<div align=center>
<input type="text" name="chart" size="48" style="font-family:Arial; color:#000; background:url(http://1.bp.blogspot.com/-CbXMf2S8A-Y/T2IZXoYISmI/AAAAAAAABBc/LN7Gasf4zgA/s1600/body.jpg) no-repeat left; padding:0 1px 1px 1px; border-style:none;" /> <br />
<input type="text" name="percent" size="14" style="color:#0066ff; text-align:center; border-width:medium; border-style:none;background:#efefef;" />
<script type="text/javascript">
var bar=0;
var line="||";
var amount="||";
count();
function count(){
bar=bar+2;
amount =amount + line;
document.loading.chart.value=amount;
document.loading.percent.value="Loading ... "+bar+"%";
if (bar<99)
{setTimeout("count()",100);}
else
{window.location = str.GetValue("url");}
}
</script>
</div>
</form>
</div>
<div id="footer">
Thêm nội dung tùy chọn vào đây
</div>


Các bạn down file này về: http://dingkiutrue.googlecode.com/files/ads.js
Tìm http://ads.dingkiutrue.com và thay nó bằng địa chỉ blog của bạn đã tạo ra ở bước đầu tiên
Save lại và up lên một trang nào đó để lấy link

Bước 4: Vào blog chính của bạn [Không phải trang blog vừa mới tạo nhé] và tìm thẻ <head> và chèn dưới nó đoạn Code Java dưới đây

<script>
var redirect = 'int';
var exclude_domains = ['dingkiutrue.com', 'index.dingkiutrue.com',];
</script>
<script src='http://link-file/chuyentiep.js'/>
Save mẩu lại và xem kết quả.
Chúc bạn thành công!
Share this with short URL: Get Short URLloading short url
10:40:00 10:40:00